Noticies

03/10/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona el 26 de setembre de 2023 va acordar atorgar a l'Ajuntament de la Figuera la quantitat de 8.623,86 euros dins la subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2023, pèr...
03/10/2023
La Diputació de Tarragona, per mitjà de l'e-catàleg, ha atorgat a l'Ajuntament de la Figuera 12.104,53 euros, que han permés poder realitzar per aquestes Festes d'Estiu i pels actes que es celebren durant el mes d'agost les següents actuacions: Cercavila de Foc a càrrec de la Colla Figots Satànics...
14/07/2023
Es publiquen les bases del procediment de selecció de peó de serveis ( manteniment, neteja i control d'accés ) dins el programa impulsat per la Diputació de Tarragona de Foment de l'ocupcació local del Camp de Tarragona, les terres de l'Ebre i el Baix Penedès, convocatòria 2023. En l'enllaç següent...
06/07/2023
Des de la Junta Provincial electoral ens han comunicat el següent Edicte: Que, d’acord amb el que disposa l’article 21.3 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i el Decret 61/2023, de 28 de març, sobre l’...
23/06/2023
En relació als rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l’any 2023, i tractant-se de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptadora dels quals correspon a l’Administració Tributària de l’Estat, es comunica el següent: TERMINI PER A EFECTUAR L’INGRÉS Del 15 de setembre...
23/02/2023
La Diputació de Tarragona per Acord de la Junta de Govern de data 14 de febrer de 2023, ha atorgat a l'Ajuntament de la Figuera la quantitat de 31.580,00 euros en concepte de Despeses Corrents del PAM 2023.
25/01/2023
La Diputació de Tarragona per Acord de la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2022, ha atorgat a l'Ajuntament de la Figuera la quantitat de 4.949,49 euros dins la subvenció per la inversió en equipaments municipals, culturals o d'interès ciutadà, en bens inventariables per a aquests...
05/01/2023
La Diputació de Tarragona per Acord de Govern de data 13 de desembre de 2022, ha atorgat a l'Ajuntament de la Figuera la quantitat de 3.363,46 euros dins la subvenció per la Digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis per l'any 2022.
15/11/2022
La Diputació de Tarragona per Acord de la Junta de Govern de data 22 de febrer de 2022, ha atorgat a l'Ajuntament de la Figuera la quantitat de 31.580,00 euros en concepte de Despeses Corrents del PAM 2022.
21/10/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 18 d'octubre 2022, va concedir a l'Ajuntament de la Figuera la subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022 en les seves línes B i C . - En la línia B...

Pàgines