Noticies

24/11/2023
L'Assemblea General ordinària de la Comunitat General de Regants d'aigües del riu Montsant se celebrarà el proper 21 de desembre a les 19h en primera convocatòria i a les 19:30h en segona convocatòria a la Sala Polivalent de l'Ateneu Bisbalenc. Teniu la informació en document adjunt.
19/10/2023
Per Resolució d'Alcaldia de data 26 setembre de 2023, s'ha aprovat definitivament el Projecte de Reparació del paviment i construcció de mur d'escullera en el Camí de les Hortes redactat per la tècnica municipal pertanyent als Serveis tècnic del Consell Comarcal del Priorat amb un pressupost d'...
05/10/2023
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 20 de juny de 2023, ha concedit a l'Ajuntament de la Figuera la subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2023. L'import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, té...
05/10/2023
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 20 de juny de 2023, ha concedit a l'Ajuntament de la Figuera una subvenció per import de 1.874,41 euros per al programa de Projectes i Activitats culturals o interès per la ciutadania, de caràcter singular 2023. L'import de la subvenció,...
03/10/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona el 26 de setembre de 2023 va acordar atorgar a l'Ajuntament de la Figuera la quantitat de 8.623,86 euros dins la subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2023, pèr...
03/10/2023
La Diputació de Tarragona, per mitjà de l'e-catàleg, ha atorgat a l'Ajuntament de la Figuera 12.104,53 euros, que han permés poder realitzar per aquestes Festes d'Estiu i pels actes que es celebren durant el mes d'agost les següents actuacions: Cercavila de Foc a càrrec de la Colla Figots Satànics...
14/07/2023
Es publiquen les bases del procediment de selecció de peó de serveis ( manteniment, neteja i control d'accés ) dins el programa impulsat per la Diputació de Tarragona de Foment de l'ocupcació local del Camp de Tarragona, les terres de l'Ebre i el Baix Penedès, convocatòria 2023. En l'enllaç següent...
06/07/2023
Des de la Junta Provincial electoral ens han comunicat el següent Edicte: Que, d’acord amb el que disposa l’article 21.3 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i el Decret 61/2023, de 28 de març, sobre l’...
23/06/2023
En relació als rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l’any 2023, i tractant-se de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptadora dels quals correspon a l’Administració Tributària de l’Estat, es comunica el següent: TERMINI PER A EFECTUAR L’INGRÉS Del 15 de setembre...
23/02/2023
La Diputació de Tarragona per Acord de la Junta de Govern de data 14 de febrer de 2023, ha atorgat a l'Ajuntament de la Figuera la quantitat de 31.580,00 euros en concepte de Despeses Corrents del PAM 2023.

Pàgines