Noticies

25/01/2023
La Diputació de Tarragona per Acord de la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2022, ha atorgat a l'Ajuntament de la Figuera la quantitat de 4.949,49 euros dins la subvenció per la inversió en equipaments municipals, culturals o d'interès ciutadà, en bens inventariables per a aquests...
05/01/2023
La Diputació de Tarragona per Acord de Govern de data 13 de desembre de 2022, ha atorgat a l'Ajuntament de la Figuera la quantitat de 3.363,46 euros dins la subvenció per la Digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis per l'any 2022.
15/11/2022
La Diputació de Tarragona per Acord de la Junta de Govern de data 22 de febrer de 2022, ha atorgat a l'Ajuntament de la Figuera la quantitat de 31.580,00 euros en concepte de Despeses Corrents del PAM 2022.
21/10/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 18 d'octubre 2022, va concedir a l'Ajuntament de la Figuera la subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022 en les seves línes B i C . - En la línia B...
19/10/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 23 de març de 2021, va concedir a l'Ajuntament del a Figuera la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 corresponent al Programa d'inversions de l'anualitat 2021. En aquesta línia de subvenció, s'atorgà un import de 40.000,00...
19/10/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Figuera la Subvenció per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg de Programacions culturals corresponent a l'anualitat 2022 per un import total de 8.573,00 euros Aquesta línia de subvenció s'ha destinat a finançar diferents...
18/10/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 20 de setembre de 2022, ha concedit a l'Ajuntament de la Figuera la subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022. L'import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, té...
18/10/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 26 de juliol de 2022, ha concedit a l'Ajuntament de la Figuera una subvenció per import de 1.230,31 euros per al programa de Projectes i Activitats culturals o interès per la ciutadania, de caràcter singular 2022.. L'import de la subvenció...
18/10/2022
El Ministeri de l’Interior ha concedit a l'Ajuntament de la Figuera la Subvenció PEN 202 en l’adquisició de maquinaria per a emergències PAMEN en el pla d’actuació municipal en emergència nuclear al municipi de la Figuera per un import total de 56.602,61 euros i on el Ministeri de l’Interior...
26/09/2022
Per la Resolución de 10 de desembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, es va concedir a l'Ajuntament de la Figuera la quantitat de 1.019,98 euros per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacto de...

Pàgines