ANUNCI de l’Ajuntament de La Figuera pel qual es fa pública la licitació de la concessió demanial per a l’ús privatiu del bé immoble ubicat al carrer de la Font 17, 1er pis per servei de Bar, de conformitat al Decret d’alcaldia 47/2024.

26/03/2024

ANUNCI de l’Ajuntament de La Figuera pel qual es fa pública la licitació de la concessió demanial per a l’ús privatiu del bé immoble ubicat al carrer de la Font 17, 1er pis per servei de Bar, de conformitat al Decret d’alcaldia 47/2024.

L’ Ajuntament de la Figuera es titular de les instal·lacions de bar situades en l'immoble de titularitat municipal Lo Cafè situat al Cr. Font, 17, 1er pis que figura en l'Inventari de Béns com a bé de domini públic, i es considera la conveniència de rendibilitzar aquest emplaçament mitjançant l'atorgament de la concessió de l'ús privatiu de domini públic d'aquestes instal·lacions per a la seva explotació per tercers, i d'aquesta forma donar servei de bar al municipi. Aprovar l’expedient administratiu per dur a terme la licitació de la concessió administrativa per a ús privatiu del bé immoble ubicat al carrer Font, 17, 1er pis d’aquest municipi, en la modalitat de concurs, tramitació ordinària procediment obert simplificat sumari.