SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA-PAM DESPESA CORRENT 2023

23/02/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA-PAM DESPESA CORRENT 2023

La Diputació de Tarragona per Acord de la Junta de Govern de data 14 de febrer de 2023, ha atorgat a l'Ajuntament de la Figuera la quantitat de 31.580,00 euros en concepte de Despeses Corrents del PAM 2023.

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Salou una subvenció  per import de 138.124,27€ corresponent a la línia d'inversions del PAM  relatiu a l'anualitat 2013, la qual s'ha destinat a