SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - EXCEPCIONAL PER FENÒMENS METEOROLÒGICS 2021

01/03/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - EXCEPCIONAL PER FENÒMENS METEOROLÒGICS 2021

Per Acord de la Junta de Govern de data 26 d'octubre de 2021, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de La Figuera la subvenció excepcional i per fenòmens meteorològics excepcionals, corresponent a la convocatòria 2021. L'import concedit és de 581,40 euros i s'ha destinat a finançar la despesa per l'adquisició de sal de desgel amb motiu de l'afectació del temporal de neu "Filomena" al municipi de la Figuera.