APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT I CONSTRUCCIÓ DE MUR D'ESCULLERA EN EL CAMÍ DE LES HORTES.

19/10/2023

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT I CONSTRUCCIÓ DE MUR D'ESCULLERA EN EL CAMÍ DE LES HORTES.

Per Resolució d'Alcaldia de data 26 setembre de 2023, s'ha aprovat definitivament el Projecte de Reparació del paviment i construcció de mur d'escullera en el Camí de les Hortes redactat per la tècnica municipal pertanyent als Serveis tècnic del Consell Comarcal del Priorat amb un pressupost d'execució per a contractar: 37.565,99 €, IVA (21%) 7.888,86 €, Total 45.454,85 €. la qual cosa es publica a l'efecte de l'article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.