ANUNCI de l’Ajuntament de La Figuera pel qual es fa pública la licitació de la concessió demanial per a l’ús privatiu del bé immoble ubicat al carrer de la Font 17, per servei de Botiga, de conformitat al Decret d’alcaldia 43/2024.

20/03/2024

ANUNCI de l’Ajuntament de La Figuera pel qual es fa pública la licitació de la concessió demanial per a l’ús privatiu del bé immoble ubicat al carrer de la Font 17, per servei de Botiga, de conformitat al Decret d’alcaldia 43/2024.

L’ Ajuntament de la Figuera es titular de les instal·lacions de la botiga situades en l'immoble de titularitat municipal situat al Cr. Font, 17, que figura en l'Inventari de Béns com a bé de domini públic, i es considera la conveniència de rendibilitzar aquest emplaçament mitjançant l'atorgament de la concessió de l'ús privatiu de domini públic d'aquestes instal·lacions per a la seva explotació per tercers, i d'aquesta forma donar servei de botiga al municipi. Aprovar l’expedient administratiu per dur a terme la licitació de la concessió administrativa per a ús privatiu de la botiga del bé immoble ubicat al carrer Font, 17, d’aquest municipi, en la modalitat de concurs, tramitació ordinària procediment obert simplificat sumari.